2. Edycja Plebiscytu „Oddech dla Życia” 2018r.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki plebiscytu o nazwie „Oddech dla Życia”, którego przedmiotem jest wybór lekarzy, którzy przez swoją działalność znacząco wpływają na: podnoszenie poziomu wiedzy eksperckiej i społecznej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zapewnianie dostępu pacjentów do innowacyjnego leczenia tej choroby i podnoszenie jakości życia chorych.

I.  Cel i misja Plebiscytu

Celem Plebiscytu o nazwie „Oddech dla Życia” jest uhonorowanie przez środowisko medyczne lekarzy, działających na rzecz podnoszenia społecznej świadomości i wiedzy eksperckiej na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), rozumiejących znaczenie szczególnej roli opieki nad pacjentami cierpiącymi na tę chorobę i edukacji w tym obszarze. Misją Plebiscytu jest promowanie lekarzy różnych specjalizacji, których codzienna praktyka szczególnie wyróżnia w zakresie zapewniania dostępu pacjentów do innowacyjnego leczenia POChP i podnoszenia jakości życia chorych. Organizatorzy pragną wyrazić uznanie dla lekarzy, którzy traktują swój zawód jako misję i służbę człowiekowi.

II. Organizator Plebiscytu

Organizatorem Plebiscytu o nazwie „Oddech dla Życia”, zwanego dalej „Plebiscytem”, jest Polskie Towarzystwo Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie (00-870) przy ul. Wroniej nr 45, lok. 132, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105165, NIP 527-22-03-435, Regon: 000805229, zwane dalej „Organizatorem”.

III.  Mecenas Plebiscytu

Mecenasem Plebiscytu jest spółka pod firmą Boehringer Ingelheim spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-797 przy ul. Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego prze Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000017946, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.548.000,00 PLN, NIP: 521-053-29-35, Regon: 010303247, zwana dalej „Mecenasem”.

IV. Nominowani do nagrody

Do nagrody mogą być nominowani Kandydaci – lekarze, opiekujący się pacjentami chorymi na POChP, zgłaszani przez Zarząd Główny i Zarządy Regionalne Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wykonujący zawód na terenie Polski.

Nie można oddawać głosów na członków Jury, wymienionych imiennie w pkt. IX.

V. Kategorie Plebiscytu

 I. OPIEKA NAD PACJENTAMI CHORYMI NA POChP, uwzględniająca szczególne zaangażowanie w dążeniu do podnoszenia jakości życia chorych;

II. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA W OBSZARZE POChP na rzecz środowiska medycznego i edukacji społecznej w tym obszarze;

III. WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE w obszarze POChP.

VI. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia

1. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest:

a. Przesłanie przez Członków Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów Regionalnych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc do Organizatora elektronicznego Formularza zgłoszenia Kandydata, będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu, w terminie do 16.03.2018r. na adres e-mailowy Biura Plebiscytu: plebiscyt@ptchp.org;
b. Zaakceptowanie przez Kandydata warunków i zasad Plebiscytu, będące równoznacznym ze zgodą na udział w Plebiscycie.

2. Uprawnieni do zgłaszania Kandydatów w Plebiscycie, zwani dalej Nominującymi, są:

a. Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc;
b. Zarządy Oddziałów Regionalnych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

3. Nominujący mogą zgłosić dowolną liczbę Kandydatów, składając oddzielne wnioski zgłoszeniowe dla każdej kandydatury.

4.  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

VII. Ramy czasowe 2. Edycji Plebiscytu: 20. 02. 2018r. – 12.05.2018r.

1.        Otwarcie 2. Edycji Plebiscytu nastąpi 20 lutego 2018 roku.

2.       Wytypowanie Kandydatów nominowanych do nagrody nastąpi do 16 marca 2018 r.

3.        Głosowanie poprzez platformę www.oddechdlazycia.pl rozpocznie się 09 kwietnia 2018 r. i zakończy 20 kwietnia 2018 r.

4.        Posiedzenie Jury i wyłonienie zwycięzców Plebiscytu obędzie się do dnia 28 kwietnia 2018 r.

5.        Ogłoszenie wyników Plebiscytu i zapowiedź kolejnej edycji wydarzenia nastąpi w maju 2018 r., podczas uroczystej gali w ramach XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

VIII. Zasady głosowania

1. Głosować na Kandydatów w Plebiscycie mogą wszyscy lekarze wykonujący zawód na terenie Polski, zwani dalej Głosującymi.

2. Na Kandydatów można oddawać głosy poprzez dedykowaną platformę www.oddechdlazycia.pl.

3. Głosujący, po potwierdzeniu swojego statusu zawodu lekarza i wykonywania go na terenie Polski, poprzez kliknięcie przycisku „GŁOSUJ” oddaje swój głos na wybranego Kandydata.

4. Z jednego adresu IP Głosujący może oddać jeden głos dziennie na Kandydata w każdej z kategorii.

5. W trakcie trwania konkursu Głosujący może oddać dowolną liczbę głosów na wybranych Kandydatów.

IX. Jury i wybór zwycięzców

1.  Skład Jury:

a.  prof. Władysław Pierzchała – Przewodniczący,
     prof. Adam Antczak,
     prof. Ewa Augustynowicz- Kopeć,
     doc. Adam Barczyk,
     prof. Halina Batura - Gabryel,
     prof. Joanna Chorostowska - Wynimko,
     dr Małgorzata Czajkowska - Malinowska,
     prof. Dorota Górecka,
     prof. Rafał Krenke,
     prof. Krzysztof Sładek,
     prof. Paweł Śliwiński,
     dr Tadeusz Zielonka;

b. Przedstawiciel Mecenasa Plebiscytu.

2. W ocenie zgłoszonych kandydatów Jury weźmie pod uwagę:

a. liczbę głosów oddanych w głosowaniu online;
b. osiągnięcia Kandydatów w poszczególnych obszarach, opisane przez Nominujących w Formularzu Kandydata.

3. Jury zastrzega sobie prawo do podjęcia niezależnej decyzji o wytypowaniu zwycięzców w każdej z kategorii.

X. Rozstrzygnięcie Plebiscytu

Rozstrzygnięcie Plebiscytu i ogłoszenie jego wyników nastąpi w maju 2018 r., podczas uroczystej gali w ramach XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

XI. Laureaci

1. Spośród Kandydatów Jury wybierze jednego zwycięzcę w każdej z kategorii. Laureaci otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 złotych oraz statuetki będące symbolem nagrody i dyplomy.

2. Od nagród pieniężnych przyznanych laureatom nie zostanie potrącony podatek ryczałtowy. Jednakże laureaci zobowiązani będą do uwzględnienia powyższego dochodu w swoich rocznych zeznaniach podatkowych (w wybranej indywidualnie formie rozliczenia podatku rocznego PIT).

XII. Dane osobowe uczestników Plebiscytu

1.  Dane osobowe zamieszczone w Formularzu Zgłoszenia będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Plebiscytu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji imion, nazwisk oraz zdjęć laureatów Plebiscytu, a także informacji opisujących osiągnięcia Kandydata w kategorii, w której został nominowany.

3. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) dla celów przeprowadzenia Plebiscytu oraz w celach jego promocji.

4. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto właściciel danych ma prawo w czasie trwania Plebiscytu wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych kwestiach właściciel danych powinien zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

5. Organizator informuje, że za zgodą Głosującego po otrzymaniu przez niego informacji o celu i zakresie zbierania danych, zbiera i weryfikuje dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego są oddawane głosy. Dane te nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Głosującego.

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej, są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: IP, data bez godziny, data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (m. in. informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefie czasowej, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

XIII. Postanowienia końcowe

1. Organizator jest uprawniony do zmian terminów poszczególnych etapów Plebiscytu. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informować na bieżąco na stronie internetowej Plebiscytu www.oddechdlazycia.pl.

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Plebiscytu, postanowień Regulaminu i interpretacji poszczególnych zapisów rozstrzyga Organizator. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu oraz osobą nadzorującą Plebiscyt ze strony Organizatora jest przedstawiciel Biura Konkursu (Paulina Pacyk,  PRIMUM PR). Wszystkie wątpliwości dotyczące Plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora, bądź wysyłając zapytanie na adres e-mail: plebiscyt@ptchp.org

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 


Informacje na temat Plebiscytu:

Wszelkie informacje na temat Plebiscytu oraz platforma do głosowania dostępne są na stronie internetowej Plebiscytu: www.oddechdlazycia.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC
BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO
UL. WRONIA 45, LOK. 132
00-870 WARSZAWA
WWW.PTCHP.ORG
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: POLSKIE TOWARZYSTWO CHORÓB PŁUC    |    projekt: www.wpoldodziewiatej.pl